بنام خدا

(ازمکافات عمل غافل مشو///گندم ازگندم بروید جو ز جو)

اعلام کار!

هرکاری میخوای برات انجام بشه آگهی کن

هرکاری میتونی انجام بدی آگهی کن


اعلام کاررا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: